Gå til innhold

Jobber du med internasjonal varetransport? Da bør du lese videre.

Over de nærmeste årene innføres nye regler for elektronisk forhåndsvarsling av varer som transporteres inn til EU, Norge og Sveits fra et tredjeland. Her er en oversikt over det du trenger å vite.

Hva er ICS2?

I perioden 2021-2024 trer EUs nye tollsikkerhetsregelverk i kraft. Dette medfører at alle som transporterer varer fra et tredjeland og inn i EU, Norge eller Sveits må sende inn forhåndsvarsel om varen. Et tredjeland innebærer i denne konteksten alle land utenfor sikkerhetssonen, som består av EU, Norge og Sveits. Målet er å gi EU og tollmyndighetene i berørte land mulighet til å gjøre en risikovurdering av varene både før lasting og før ankomst. 

I den forbindelse har EU laget et nytt sikkerhetssystem kalt Import Control System 2 – eller bare ICS2.

Norge deltar med bakgrunn i eksisterende sikkerhetsavtale mellom Norge og EU – en avtale som innebærer at Norge er innenfor EUs sikkerhetssone.

Innføringen av ICS2 vil gi tollmyndighetene tidligere og mer informasjon om vareførselen, og økt utveksling av informasjon med både EU og andre tollmyndigheter.

Se film om ICS2 her:

Are you ready for ICS2? - YouTube

Hvordan påvirker ICS2 deg som transporterer varer fra land utenfor EU, Norge og Sveits?

Alle som frakter varer fra et tredjeland må sende inn forhåndsvarsel både før lasting og før ankomst til første ankomstland innenfor sikkerhetssonen. Videre er det plikt til å melde og fremlegge varen. Dersom det er dokumentert mistanke om trusler relatert til transportsikkerhet og/eller helse-, miljøfare og terror kan varen nektes lasting eller innpassering i sikkerhetssonen.

Forhåndsvarslene innebærer større krav til informasjon, på andre dataformater enn tidligere

For transportører forutsetter dette implementering av ny og tilpasset programvare. Forhåndsvarslene sendes via EUs innsendingsportal og behandles av første innpasseringsland og bestemmelsesland i samarbeid.

Hva skjer når?

ICS2 innføres i tre faser:

Fase 1 trådte i kraft 15. mars 2021, og gjelder post- og ekspresselskaper som frakter varer på fly fra tredjeland inn til EU, Norge eller Sveits.

Fase 2 trer i kraft 1 mars 2023.

Da utvides ICS2 til å gjelde all flyfrakt fra tredjeland. Transportører må da forhåndsvarsle alle varer som fraktes med lufttransport, og det er krav om forhåndsvarsel både før lasting og før ankomst.

Fase 3: trer i kraft 1. mars 2024. Da inkluderes også sjø- vei- og jernbanetransport, slik at alle varer fra tredjeland forhåndsvarsles i tråd med det nye regelverket. Alle transportører må sende inn forhåndsvarsler i ICS 2 for alle varer som skal inn i sikkerhetssonen.

Det vises også til informasjon fra EU:

Import Control System 2 (ICS2) | Taxation and Customs Union (europa.eu)

Ta kontakt med oss hvis ICS2 Fase 2 angår deg.

Vi trenger å samhandle om planer for utvikling og test av programvare.

Send en mail til Helpdesk.

Husk å innlede tittelfeltet med «ICS2 Fase 2».

Skal forhåndsvarsel fortsatt avgis i NCTS?

  • Norske aktører som i dag har plikt til å forhåndsvarsle i NCTS skal fortsatt gjøre dette. ICS2 endrer ikke denne plikten.
  • Når ICS2 Fase 2 iverksettes i mars 2023, vil det ikke lenger være krav om forhåndsvarsel i NCTS for inngående flyfrakt fra tredjeland. I stedet skal forhåndsvarsel for inngående flyfrakt varsles gjennom EUs innsendingsportal for forhåndsvarsel.
  • Når ICS2 fase 3 iverksettes i mars 2024, vil det ikke lenger være krav om forhåndsvarsel i NCTS for inngående sjø- og veitransport. I stedet skal forhåndsvarsel for inngående sjø- og veitransport varsles gjennom EUs innsendingsportal for forhåndsvarsel.
  • Forhåndsvarsel for utførsel skal fortsatt avgis i NCTS for varer som transporteres direkte til tredjeland. Her er det også mulighet for å avgi forhåndsvarsel i kombinasjon med en transitteringsdeklarasjon i NCTS.