Gå til innhold

Innførsel av levende hester medbrakt som reisegods

Tolletaten har etter fast praksis ansett levende dyr å være en vare som kan innføres toll- og avgiftsfritt som reisegods i medhold av tolloven § 5-1, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2. De nærmere vilkårene for toll- og avgiftsfritaket reguleres i tollforskriften § 5-1-1.

Toll- og avgiftsfritaket er blant annet betinget av at varene ikke innføres med salg eller annen ervervsmessig anvendelse for øye, men at de utelukkende er bestemt til den reisendes eget eller hans families personlige bruk eller forbruk.

Dersom den reisende innfører en vare som normalt omsettes i vedkommendes næringsmessige virksomhet, eller at den reisende normalt bruker tilsvarende varer i sin næring i forbindelse med omsetning av en innenlandsk tjeneste, tillates ikke varen innført toll- og avgiftsfritt som reisegods av vedkommende. Den reisende plikter derfor på forespørsel fra Tolletaten å opplyse om vedkommende driver næringsmessig virksomhet med bruk av en slik vare.

Dette betyr at det levende dyret som innføres ikke tillates innført som reisegods dersom vedkommende som står for innførselen driver virksomhet med dyr i næringsmessig sammenheng, f.eks. stutteri, rideskole, avl, eller omsetning av dyr ellers, med mindre den reisende på en tilfredsstillende måte kan sannsynliggjøre at dyret utelukkende er til personlig bruk.

Retningsgivende for selve vurderingen av om den reisende kan få innrømmet toll- og avgiftsfritak av dyret som reisegods til personlig bruk, vil være det sett av opplysninger som foreligger på det tidspunktet den reisende påberoper seg toll- og avgiftsfritaket ved innførselen.

Dersom vedkommende sannsynliggjør at dyret er til personlig bruk og dermed eventuelt kan innrømmes toll- og avgiftsfritak, skal Tolletaten iaktta følgende:
Da det for hester kreves helsesertifikat fra eksportlandet og hestepass, skal den reisende melde seg for Tolletaten ved innreisen selv om det påberopes en verdi som er lavere enn de gjeldende verdigrensene på respektive NOK 6000/3000 som gjelder for toll- og avgiftsfritaket. Man må registrere seg hos Mattilsynet før innførselen.


Tolletaten har i denne sammenheng bestemt at det ved innførsel av hest medbrakt som reisegods alltid skal utfylles en tolldeklarasjon på innførselstidspunktet. Prosedyrekode 44 skal påføres i rubrikk 37 i deklarasjonen, samtidig som det anføres i rubrikk 44 at innførselen gjelder reisegods.

Dersom Tolletaten har grunn til å tvile på riktigheten av de opplysninger eller dokumenter som legges fram, bør det kreves at vedkommende importør/reisende utfyller en tollverdierklæring som skal forelegges ved tollekspedisjonen. Tolletaten kan også be om en nærmere forklaring av importøren/reisende, f.eks. ved å be vedkommende legge fram andre dokumenter eller andre bevis, på at den deklarerte verdi av dyret representerer det beløp som faktisk er betalt eller skal betales.

Dersom slik dokumentasjon ikke kan gis på innførselstidspunktet, men vil bli innhentet av importøren, kan Tolletaten gi vedkommende en rimelig frist til å legge fram ytterligere opplysninger. Ved vurderingen av om den framlagte dokumentasjon aksepteres, enten det gjelder tilleggsdokumentasjon som legges fram på innførselstidspunktet, eller som vil bli lagt fram i etterhånd, kan Tolletaten, dersom det fortsatt er en rimelig grunn til å tvile på riktigheten av den deklarerte verdi, forkaste transaksjonsverdien og benytte en annen metode for å fastsette verdien. I så fall skal importøren gis anledning til å uttale seg, jf. forvaltningsloven § 16.