Gå til innhold

Oppfølgingsavdelingen

Oppfølgingsavdelingen har ansvar for effektiv og målrettet objektutvelgelse og kontroll av den registrerte vareførselen med deklarasjons- og etterkontroll. Arbeidet er fordelt på sju seksjoner. Seksjonene er lokalisert i Oslo, Bergen, Drammen, Kongsvinger og Tromsø. 

Deklarantene har fått informasjon om hvor deklarasjoner skal sendes, og hvilken seksjon som har hovedansvaret for deres deklarasjonsoppfølging.

Oppfølgingsavdelingen har like rutiner uavhengig av hvilke seksjoner som behandler inn- og utførseldeklarasjonene. Det vil si at deklarasjoner også kan bli ekspedert av tjenestemenn ved andre enheter enn den enheten deklarasjonen er sendt til. Tilsvarende vil spørsmål om dokumentkontroll og fysisk varekontroll kunne komme fra andre enheter og tjenestemenn, da det er lagt opp til samarbeid mellom seksjonene uavhengig av organisatoriske og geografiske grenser.

I deklarasjonskontrollen kontrolleres grunnlags- og statistiske data, som blant annet klassifisering, tollverdi, tollavgift, restriksjoner, tillatelser, samt at etterlevelse av regelverk og prosedyrer ivaretas. Ved etterkontroll kontrolleres virksomheter, privatpersoner og tollagre med formål om å sjekke at varer er deklarert korrekt eller om det er varer som skulle vært deklarert. Her verifiseres blant annet hvorvidt tidligere avgitte opplysninger er korrekte, at ikke-deklarert toll og avgift blir deklarert, at nødvendige tillatelser foreligger og at gjeldende regelverk er overholdt. Oppfølgingsavdelingen følger også opp og kontroller om autorisasjoner og tillatelser i vareførselen er overholdt, herunder verifikasjon av opprinnelsesbevis og bistand til utlandet.

Objektutvelgelse i både deklarasjonskontrollen og etterkontrollen ivaretas av avdelingen og skal som hovedregel være basert på etterretning og analyse, samt risikovurderinger. Det pågår et arbeid i Vareførselsdivisjonen med evaluering og målretting av kontrollmaskene i TVINN. Det er også en målsetting med evalueringsarbeidet at det skal bli færre unødvendige stopp av deklarasjoner i TVINN. Maskene kan være på både varelinje- og deklarasjonsnivå. Kontrollmasker er knyttet til de ulike feltene i tolldeklarasjonen og kan være satt sammen av ulike parametere, for eksempel varenummer, vekt, verdi, opprinnelse, mv. Treff på disse parameterne kan medføre henvendelser til deklarantene om dokument- og/eller fysisk varekontroll.

I Vareførselsdivisjonen er det opprettet egne e-postadresser for dokumentkontroll:

Henvendelser knyttet til dokumentkontroll vil bli håndtert fortløpende fra disse e-postadressene. Andre spørsmål vil ikke bli besvart. For alle andre henvendelser kontakt Tolletatens kontaktsenter på telefon 22 86 03 12 eller benytt kontaktskjemaet på toll.no.

Oversikt over ekspedisjonsenhetene i Vareførselsdivisjonen og Grensedivisjonen finner du her

Seksjonene i Vareførselsdivisjonen har åpningstid mandag til fredag kl. 8.00 – 15.30. Åpningstider for aktuelle ekspedisjons- og grensepasseringssteder på landevei, havner, fergeterminaler og lufthavner finnes på toll.no.

Varer som ikke blir direktefortollet eller går med ekspressklareringsprosedyren skal ved innførsel som hovedregel frigjøres av Tolletaten i ordinær kontortid eller på overtid. Utenom kontortiden kl. 8.00 – 15.30, kan Operasjonssentralen i helt spesielle tilfeller kontaktes. Det forutsettes at ett av følgende kriterier må være oppfylt: 

  • Sendinger som gjelder force majeure
  • Nødsendinger
  • Sendinger som har stor betydning for helse, miljø og sikkerhet
  • Sendinger som blir ødelagt/fordervet dersom de ikke frigjøres, som for eksempel fisk og lett bedervelige matvarer

Ved utførsel skal tolldeklarasjonene behandles i god tid før grensepassering, alternativt ved åpne grensetollsteder. Det er ikke tillatt å frakte varen ut av landet før deklarasjonen er akseptert av tollmyndighetene.

Kontaktinformasjon

Du når Tolletaten på telefon 22 86 03 12 mandag til fredag kl. 8.00 -15.30.

Skriftlige henvendelser skal i hovedsak sendes via kontaktskjemaet på toll.no. Skriv kort hva saken gjelder i emnefeltet, slik at det er lettere å overføre saken til rett enhet. 

Har du en pågående sak med saksnummer bruk skjemaet Pågående sak hos Tolletaten i Altinn 

Generelle henvendelser fra publikum og næringsliv knyttet til inn- og utreise, inn- og utførsel av varer, regelverk og prosedyrer, restriksjoner, opprinnelse, kvoter, netthandel, mv. besvares av Tolletatens kontaktsenter i Brukerdialogavdelingen.